JooMix

Style Switcher

Layout options
 • Boxed Layout
 • Full Width Layout
Primary Color

 

вул.Героїв Майдану, 246. м.Чернівці, Україна

+ 38 (050) 374-35-17

+ 38 (067) 374-99-74

Місіонерське служіння

Опис програми

Загальна характеристика

Програма призначена як для практикуючих служителів в місіонерській сфері, так і для тих, хто прагне присвятити своє життя служінню Богові згідно Його покликання.

Випускники отримують диплом і ступінь бакалавра практичної теології, спеціалізація «Місіонерське служіння».

Мета програми

Метою програми є дати базову вищу богословську освіту і необхідні практичні навики для місіонерського служіння людям, які потребують духовної, матеріальної і моральної підтримки. Програма включає в себе біблійні, богословські та практичні питання підготовки студента до ефективного служіння в місіонерській сфері.

Завдання програми

Перед керівництвом Семінарії стоять нижче наведені завдання для того, щоб досягнути мету програми:

 • загострити розуміння студентами складної природи сучасного суспільства та його проблем, усвідомлення ролі служителя у їх розв’язанні;
 • розвивати риси характеру, які відповідають якостям християнського служителя-місіонера;
 • закріпити усвідомлення необхідності християнської освіти для практичного служіння серед теперішнього покоління в сучасному руслі їхнього життя;
 • розвивати навички викладання біблійних істин для різних вікових категорій;
 • навчити активно та доступно передавати людям отриманні знання не тільки словами, але й місіонерською діяльністю.

Для того, щоб студенти:

 • демонстрували фундаментальні знання Біблії та навики інтерпретації її змісту, володіли глибокими знаннями з християнського богослов’я;
 • вміли застосовувати отримані знання в особистому житті та служінні;
 • поглибили розуміння основних інтелектуальних і моральних сфер протистояння між церквою та світом, щоб навчати людей християнських принципів;
 • розуміли складну природу сучасного суспільства та його проблем; усвідомлювали роль ефективного місіонерського служителя у їх розв’язанні.

Загальна концепція програми (філософія навчання)

Програма розрахована на чотири роки очно-заочного навчання.

Підбір предметів та послідовність їх вивчення, планування академічного навантаження кожного предмета визначаються метою та завданнями програми, стандартами ЄААА, а також загальними принципами дидактики – в першу чергу, принципом науковості, послідовності, систематичності, доступності і зв’язку теорії з практикою. Під час складання програми враховувалися також особливості контингенту абітурієнтів (це - ті, які вже несуть служіння у помісній церкві і мають значний досвід практичного служіння, а також і ті, хто тільки присвятили себе для місіонерського служіння). У час проходження начальних сесій, які тривають один тиждень (коли викладачі приїжджі – вечірні сесії), або дві суботі в місяць (якщо викладачі місцеві) студенти слухають лекційну частину курсу, здають тест або екзамен, одержують завдання на самостійне опрацювання, а також теми письмових чи дослідницьких робіт, які вони повинні написати. Протягом однієї сесії вивчається один предмет. Все це обумовило наступні особливості програми:

 1. На першому і другому роках навчання студентам пропонуються предмети, які допомагають створити базу для подальшого формування знань та навиків. Протягом усіх років навчання теоретичні предмети викладаються у поєднанні з практичними. Порядок проходження предметів запланований з врахуванням міжпредметних зв’язків і взаємозалежності між предметами.
 2. Біблійно-богословські предмети першого і другого років навчання дають базові знання, які допомагають навчитися тлумачити тексти Священного Писання, а також застосовувати набуті знання у місіонерському служінні. Ці знання поглиблюються і розширяються протягом подальшого навчання.
 3. Усі предмети – у тому числі і загальноосвітні – викладаються з християнської світоглядної перспективи.
 4. Усі предмети – у тому числі і теоретичні – передбачають завдання для застосування отриманих знань та вмінь у контексті служіння.
 5. Характерною особливістю програми є використання модулів, що допомагає студентам краще засвоювати навчальні дисципліни в їх поєднанні та систематизації.

Портрет випускника: зрілість особистості

На спеціалізацію «Місіонерське служіння»  ЧБС приймає духовно зрілих і сформованих особистостей, які мають певний практичний досвід служіння і забезпечує їх необхідними для цього знаннями. Тому завдання семінарії не полягає в тому, щоб сформувати зрілого служителя, а щоб озброїти його знаннями та навиками для більш ефективного служіння, особливо на практиці.

Випускник спеціалізації  «Місіонерське служіння»  добре орієнтується у сучасних богословських моделях і вміє правильно оцінювати вплив сучасного богослов’я на сучасне суспільство.

Випускник відкритий до змін відповідно до вимог часу, але при цьому непохитно притримується незмінних християнських цінностей.

Він є здоровою мислячою особистістю, яка постійно розвивається, вдосконалюється і є відкритою до нових позитивних ідей.

Портрет випускника: духовні характеристики

Взаємостосунки з Богом та внутрішні риси випускника

Випускник ЧБС є чесною, справедливою, вірною Богові людиною, яка любить християнські моральні цінності і не уявляє життя поза межами цих норм. В цей самий час випускнику притаманні такі риси як людяність, співчуття, щира ввічливість, повага до людей, здатність ставитися до людей без упередження. Він готовий жертвувати своїми благами і здобутками заради благородних цілей. Випускник є непримиренним до подвійних стандартів, лукавства, заздрості, зверхності, злоби та неправди, що допомагає ефективно втілювати християнські принципи життя в молоді, яка далека від них.

Головним у його житті є взаємостосунки з Богом. Він любить Бога і всі його зусилля направлені на те, щоб догодити Йому та проповідувати Його Слово іншим людям.

Сім’я

Благонадійна родина місіонера забезпечує його авторитет і ефективність служіння. Випускник любить свою сім’ю та піклується про неї. Він знає, що  сім’я – це його твердиня, яка є надійною опорою у його почесній праці на ниві Божій. Погані стосунки у сім’ї негативно впливають на місіонерське служіння.

Церква

Для випускника-місіонера церква має особливе значення в його матеріальній та духовній підтримці. Церква – це Христова структура на землі і випускник дбає про внутрішню гармонію людей церкви. Для цього постійно підтримує інтерес її членів до євангелізації та місіонерської діяльності. Сприяє залученню до лона церкви нових людей. Забезпечує їх нормальне існування у вірі. Пропагує та створює умови для підтримки церквою різних євангелізаційних і місіонерських проектів.

Суспільство, культура, держава

Випускник, як і кожна людина, є частиною суспільства. До життя в суспільстві людей у нього особливе відношення, оскільки від цього залежить його євангелізаційна діяльність серед різних верств населення. Біблія говорить, що служитель повинен мати добре засвідчення від людей. Тому завдання служителя Божого – бути зразком доброї поведінки та благочестивого життя, завжди стояти на євангельських принципах.

Випускник має знати особливості християнської роботи з різними категоріями населення, і клієнтами соціальної роботи зокрема. Він дбає про бідних, немічних, хворих, залежних від негативних явищ середовища. Просить у Бога милості і ласки для облагородження їх серця і зцілення душі.

Випускник є громадянином держави, в якій живе. Тому він з повагою ставиться до влади, мови, історії, культури народу тієї держави, в якій проживає. Біблія закликає молитися за владу, а також поважати закони держави (звичайно за винятком тих законів, які суперечать біблійним).

Портрет випускника: знання, вміння та практичні навики

Випускник любить навчатися і намагається постійно вдосконалюватися.

Випускник основну увагу приділяє знанню Біблії та практичній мудрості. Однак він також знайомий зі світським світоглядом, нормами життя та наукою, які допомагають йому бути сучасним і актуальним благовісником, що є надзвичайно важливим у місіонерській праці.

Випускник вміє створити хорошу команду і працювати в команді на основі принципів взаємоповаги до членів команди.

Випускник знає особливості праці з людьми різного віку, різних інтересів, віровизнань, світоглядів і використовує їх на практиці, а також володіє методами місіонерської діяльності з різними категоріями населення.

Випускник готовий сприяти Церкві та суспільству в процесі розуміння, збереження та поширення християнських цінностей; вести культурно-просвітницьку діяльність.

Випускник знає історію розвитку та вчення світових релігій, сучасні тенденції розвитку та регіоналізацію релігійних течій в світі та Україні, вміє застосувати надбанні знання з ціллю збереження людей від сповідування лжерелігій.

Випускник - людина із широким кругозором, багатий знаннями та вміннями і доброю душею.

ЧБС

вул.Героїв Майдану 246, м.Чернівці, Україна, 58013

тел: +38 050 374 35 17

        +38 067 374 99 74

e-mail: officechbs@gmail.com

Про ЧБС

 

Підписка

Для отримання останніх новин підпишіться, будь ласка.