JooMix

Style Switcher

Layout options
 • Boxed Layout
 • Full Width Layout
Primary Color

 

вул.Героїв Майдану, 246. м.Чернівці, Україна

+ 38 (050) 374-35-17

+ 38 (067) 374-99-74

Молодіжне служіння

Опис програми

Загальна характеристика

Програма призначена як для практикуючих служителів в праці з молоддю, так і для тих, хто відчуваючи поклик Божий, прагне присвятити своє життя цьому служінню.

Випускники отримують диплом і ступінь бакалавра по спеціалізації.

 

Мета програми

Метою програми є дати базову вищу богословську освіту і необхідні практичні навики для плідного служіння з молоддю в церкві та поза її межами; вдосконалити набуті раніше практичні навики служіння; збагатити богословськими знаннями як майбутніх так і практикуючих служителів.  Програма спрямована на підготовку студента до ефективного молодіжного служіння.

 

Завдання програми

Перед керівництвом Семінарії стоять нижче наведені завдання для того, щоб досягнути мету програми:

 • загострити розуміння складної природи сучасного суспільства та його проблем, усвідомлення ролі молодіжного служителя у їх розв’язанні;
 • дати знання та збагатити практичні навики у таких галузях служіння як євангелизм, викладання, адміністрація і консультування, привести до належного виконання обов’язків у молодіжному служінні;
 • закріпити усвідомлення необхідності християнської освіти для практичного служіння серед молодого покоління в сучасному руслі їхнього життя;
 • навчити активно та доступно передавати отриманні знання іншим.

Студенти повинні вміти:

 • демонструвати фундаментальні знання Біблії та навики інтерпретації її змісту, володіти глибокими знаннями з християнського богослов’я;
 • вміти застосовувати отримані знання в особистому житті та служінні;
 • поглиблено розуміти основні інтелектуальні і моральні сфери протистояння між церквою та світом, щоб навчати молодь християнських принципів;
 • розуміти складну природу сучасного суспільства та його проблем; усвідомлювати роль ефективного служителя у їх розв’язанні.

 

Загальна концепція програми (філософія навчання)

Програма розрахована на чотири роки очно-заочного навчання.

Підбір предметів та послідовність їх вивчення, планування академічного навантаження кожного предмета визначаються метою та завданнями програми, стандартами ЄААА, а також загальними принципами дидактики – в першу чергу, принципом науковості, активності і свідомості особистості, послідовності, систематичності, доступності і зв’язку теорії з практикою. Під час складання програми враховувалися особливості контингенту абітурієнтів (ті, які вже несуть служіння у помісній церкві і мають значний досвід практичного служіння, а також ті, які ще не мають його). У час проходження начальних сесій, які тривають один тиждень (коли викладачі приїжджі – вечірні сесії), або дві суботі в місяць (якщо викладачі місцеві) студенти слухають лекційну частину курсу, здають тест або екзамен, одержують завдання на самостійне опрацювання, а також теми письмових чи дослідницьких робіт, які вони повинні написати. Протягом однієї сесії вивчається один предмет. Все це обумовило наступні особливості програми:

 1. На першому році та другому роках навчання студентам пропонуються предмети, які допомагають створити базу для подальшого формування знань та навиків. Протягом всіх років навчання теоретичні предмети викладаються у поєднанні з практичними. Порядок опанування навчальним матеріалом запланований з врахуванням міжпредметних зв’язків і взаємозалежності між предметами.
 2. Біблійно-богословські предмети першого і другого років навчання дають базові знання, які допомагають навчитися тлумачити тексти Священного Писання, а також застосовувати набуті знання у практичному служінні молоді. Ці знання поглиблюються і розширюються протягом подальшого навчання.
 3. Усі предмети – у тому числі і загальноосвітні – викладаються з християнської світоглядної перспективи.
 4. Усі предмети – у тому числі і теоретичні – передбачають завдання для застосування отриманих знань та вмінь у контексті служіння.
 5. Характерною особливістю програми є значний масив предметів по спеціальності. У програму «Бакалавр практичної теології» по спеціалізації «Молодіжне служіння» входить чимало предметів з практичного богослов’я.

 

Портрет випускника: зрілість особистості

На спеціалізацію «молодіжне служіння» ЧБС приймає духовно зрілих і сформованих особистостей, і забезпечує їх необхідними для цього знаннями. Тому завдання семінарії полягає не тільки в тому, щоб надати студенту знання та навики для більш ефективного молодіжного служіння, але й у тому щоб сформувати зрілого служителя.

Випускник спеціалізації «молодіжне служіння» добре орієнтується у сучасних богословських моделях і вміє правильно оцінювати вплив сучасного богослов’я на церкву, зокрема на молодь.

Випускник відкритий до змін відповідно до вимог часу, але при цьому непохитно притримується незмінних християнських цінностей.

Він є мислячою особистістю, яка постійно розвивається, вдосконалюється і є відкритою до нових позитивних ідей.

Портрет випускника: духовні характеристики

Взаємостосунки з Богом та внутрішні риси випускника

Випускник програми «Бакалавр практичної теології» по спеціалізації «Молодіжне служіння» є чесною, справедливою, вірною Богові людиною, яка любить християнські моральні. Йому притаманні такі риси як людяність, співчуття, щира ввічливість, повага до людей, здатність ставитися до людей без упередження. Він готовий жертвувати своїми благами і здобутками заради благородних цілей. Випускник є непримиренним до подвійних стандартів, лукавства, заздрості, зверхності, злоби та неправди, що допомагає ефективно втілювати християнські принципи в життя молоді.

Головним у його земному існуванні є взаємостосунки з Богом. Він любить Бога і всі його зусилля направлені на те, щоб догодити Йому.

Сім’я

Випускник любить свою сім’ю та піклується про неї. Прагне мати добру християнську родину. Підтримує християнські зв’язки з іншими сім’ями. Дбає про наставництво старших для молодших членів сім’ї. Піклується про духовне і матеріальне благополуччя родини. Сприяє молоді християнських сімей у проведенні спільного часу. Стимулює духовний розвиток своєї та інших молодих родин.

Церква

Для випускника  спеціалізації «молодіжне служіння» церква має особливе значення, оскільки він є служителем церкви. Церква – це Христова структура на землі, а служитель повинен піклуватися про неї. В нього дуже особливе завдання, за яке він буде звітувати перед Самим Господом за тих молодих людей, яких Господь доручив йому. Випускник дбає про духовний ріст молоді своєї релігійної громади. Він обговорює з нею найбільш актуальні для церкви питання, стимулює молодих людей до роздумів про своє Земне призначення.  Випускник володіє методами, прийомами, формами молодіжного служіння.

Суспільство, культура, держава

Випускник, як і кожна людина, є частиною суспільства. До життя в суспільстві людей у нього особливе відношення, оскільки від цього залежить його євангелізаційна діяльність серед молоді, і не тільки. Біблія говорить, що молодіжний служитель повинен мати добре засвідчення від людей. Тому завдання служителя Божого – слугувати зразком доброї поведінки та благочестивого життя, завжди стояти на євангельських принципах. Він повинен з розумінням ставитися до такого суспільного явища як молодіжна культура. Вона може бути позитивною, нейтральною або негативною. Служитель повинен її правильно оцінювати. Він має бути активним учасником  культурного життя в праці з молодим поколінням, якщо воно не суперечить біблійним моральним принципам.

Випускник поважає владу, мову, історію, молодіжну культуру народу тієї держави, в якій проживає, плекає на її теренах християнські молодіжні традиції.

Портрет випускника: знання, вміння та практичні навики

Випускник любить навчатися і намагається постійно вдосконалюватися.

Випускник основну увагу приділяє знанню Біблії та практичній мудрості. Однак він також знайомий з ідеями світського світогляду, нормами життя та наукою, які допомагають йому бути сучасним і актуальним благовісником, що є надзвичайно важливим у праці з молоддю.

Випускник вміє створити хорошу молодіжну команду і працювати в ній на основі принципів взаємоповаги до молодіжних інтересів.

Випускник знає особливості праці з молоддю і використовує їх на практиці.

Випускник знає історію розвитку та вчення світових релігій, сучасні тенденції розвитку та регіоналізацію релігійних течій в світі та Україні, вміє застосувати надбанні знання з ціллю ефективного благовістя молодим людям, які заплуталися в тенетах диявола через сповідування лжерелігій.

Випускник – людина із широким кругозором, багатий знаннями та вміннями і доброю душею.

 

ЧБС

вул.Героїв Майдану 246, м.Чернівці, Україна, 58013

тел: +38 050 374 35 17

        +38 067 374 99 74

e-mail: officechbs@gmail.com

Про ЧБС

 

Підписка

Для отримання останніх новин підпишіться, будь ласка.