JooMix

Style Switcher

Layout options
 • Boxed Layout
 • Full Width Layout
Primary Color

 

вул.Героїв Майдану, 246. м.Чернівці, Україна

+ 38 (050) 374-35-17

+ 38 (067) 374-99-74

Християнська педагогіка

Опис програми

Загальна характеристика

Програма призначена для молодих братів та сестер, які прагнуть посвятити своє життя глибокому дослідженню Біблії та служінню Богові у сфері християнської освіти з акцентом на навчання дітей та підлітків.

Випускники отримують диплом і ступінь бакалавра «Практичної теології» спеціалізація «християнська педагогіка».

Мета програми

Метою програми є надати студентам базову вищу богословську освіту і необхідні практичні навики для церковного служіння, викладацької діяльності у богословських школах і подальшої спеціалізації.

Завдання програми

Перед керівництвом ЧБС стоять наступні завдання для досягнення вищезазначеної мети:

 • розвивати риси характеру, які відповідають якостям християнського служителя і вчителя-вихователя;
 • навчити студентів основних принципів тлумачення Біблії; сприяти формуванню їхнього світогляду та життєвих цінностей на біблійних засадах;
 • поглибити їхнє пізнання у Святому Письмі, розширити уявлення про світ Біблії;
 • дати фундаментальні основи християнського богослов`я і показати, як воно формувалось впродовж історії християнства;
 • навчити користуватися ресурсами та методологією для самостійного вивчення Біблії;
 • навчити організувати систему церковної та позацерковної освіти;
 • дати поглиблені знання у сфері християнської освіти з акцентом на навчання дітей та підлітків; навчити методики викладання Біблії в недільній школі при церкві;
 • розвивати навики викладання біблійних істин для різних вікових категорій;
 • сформувати стиль викладання Біблії, який би інтегрував біблійні знання із врахуванням сучасних досягнень вікової психології;
 • навчити активно та доступно передавати отримані знання.

Загальна концепція програми (філософія навчання)

Програма розрахована на чотири роки очно-заочного навчання.

Підбір предметів та послідовність їх вивчення, планування академічного навантаження кожного предмета визначаються метою та завданнями програми, стандартами ЄААА, а також загальними принципами дидактики – в першу чергу, принципом активності і свідомості особистості, наочності, послідовності, системачності, доступності і зв’язку теорії з практикою. Під час складання програми враховувалися також особливості контингенту абітурієнтів (переважно, це - брати та сестри різного віку з невеликим досвідом служіння) та специфіка очно-заочної форми навчання. Ці вимоги зумовили наступні особливості програми:

 1. На першому і другому роках навчання студентам пропонуються вступні предмети, які допомагають налагодити стабільне духовне життя, освоїти техніку розумової праці та самоорганізації, визначити пріоритети і підвищити культуру спілкування.
 2. Біблійно-богословські предмети першого і другому роках дають базові знання, які допомагають утвердитися у вірі і навчитися тлумачити тексти Священного Писання. Ці знання поглиблюються і доповнюються протягом подальшого навчання.
 3. Предмети з вивчення Біблії, теоретично-богословські, історичні, практично-богословські, загальноосвітні та релігієзнавчі дисципліни вивчаються протягом кожного навчального року. При цьому укладачі програми прагнули досягнути балансу у співвідношенні різних її розділів. Під час побудови послідовності предметів ураховувалися попередні вимоги і міжпредметні зв’язки.
 4. Усі предмети – у тому числі і загальноосвітні – викладаються з християнської світоглядної перспективи.
 5. Усі предмети – у тому числі і теоретичні – передбачають завдання для застосування отриманих знань та вмінь у контексті служіння.
 6. Характерною особливістю програми є перевага предметів зі спеціальності. В цілому у програму входить значний об’єм блоку дисциплін із практичної теології.

Портрет випускника: зрілість особистості

 • Випускник є сформованою цілісною особистістю. Веде усвідомлене життя, дотримуючись своїх переконань та цінностей.
 • Здатний до незалежних суджень, зважених рішень та послідовних дій. Усвідомлює і приймає на себе відповідальність за свій вибір.
 • Адекватно оцінює себе та оточуючих. Знає свої сильні та слабкі сторони.
 • Здатний вирішувати педагогічні ситуації.
 • Комунікабельний, може працювати в команді. Здатний вести за собою інших.
 • Володіє достатньою гнучкістю мислення.
 • Відкритий до змін та розвитку.

Портрет випускника: духовні характеристики

Взаємовідносини з Богом

У системі цінностей випускника Бог займає перше місце. Відносини з Богом є близькими, відкритими; випускник постійно прагне їх поглиблювати та розвивати. Визнає Бога не тільки Творцем і Спасителем, але й Господом свого життя; прагне пізнавати Його волю і рухатися згідно з нею. У духовних дисциплінах – вивчення Писання, молитві, пості, свідченні – проявляє усвідомлення, відповідальність та постійність. Здатний бачити Бога за обставинами свого життя. Відкритий до змін та росту. Прагне берегти свою совість чистою.

Служіння Богу

Служіння є органічною внутрішньою необхідністю випускника, яка випливає з прояву його вдячної любові до Бога та бажання уподібнюватися Йому. Має впевненість у покликанні до служіння; знає свої духовні дари. Відрізняється посвятою та жертовністю. Покладає надію у своєму служінні на керівництво Святого Духа, прагне виконати доручене йому найкращим чином.

Сім’я

Розуміє значення відносин у сім’ї для успішного служіння, миру і злагоди у душі, гармонії родини з Богом. Прагне будувати сім’ю на біблійних принципах, виховувати своїх дітей за законами благочестя. Взаємини у сім'ї педагога є зразком  його взаємин  з учнями. Він дбає про кожного вихованця як про власну дитину, піклується про його духовний  і фізичний розвиток.

Церква

Випускник усвідомлює свою приналежність до церкви і велику відповідальність за майбутнє церкви – підготовку дітей і молоді до життя за церковними заповітами. Випускник глибоко переконаний у необхідності вести життя християнина невід'ємно від життя його церкви. Власним прикладом він спонукає учнів бути активними членами церкви. Відвідувати богослужіння, брати участь у заходах, які організовує релігійна громада, підтримувати  братів і сестер по церкві. Він знає і враховує у своїй роботі особливості інших церков та деномінацій. Сприяє формуванню у своїх учнів активної життєвої позиції щодо питань власної і інших релігії.

         Суспільство

         Випускник розуміє, що живе серед віруючих і атеїстів. Тому будує свої взаємини з ними на основі поваги до людини – творіння Божого. Визнаючи  цінність кожної людини (незалежно від віровизнання, поглядів, переконань) як носія образу Божого, він пам'ятає про гріховний стан людства, і тому багато працює над формуванням добрих взаємин з учнями і їх родинами. Його основними характеристиками є лагідність, терпеливість, вимогливість до знань учнів, готовність служити людям.

         Культура

         Випускник знає основні напрями культури рідного та інших народів і бере активну участь у культурному житті суспільства доти, поки це не суперечить Священному Писанню. Основним кредом педагога є бажання постійно навчатися, вивчати особливості культури, традицій і звичаїв усіх народів, що населяють Буковину.

         Соціальна позиція

         Випускник як педагог має свою життєву позицію у соціальних питаннях. Різноплановість його діяльності вимагає широкої ерудиції, християнського благочестя, яскраво вираженої християнської життєвої позиції. Він знає і уміє надати духовну підтримку усім, хто цього потребує.  Бакалавр Християнської педагогіки володіє прийомами роботи з різним контингентом дітей і їх батьками. Уміє надати консультацію, підтримати християнську родину у питаннях виховання підростаючого покоління, стимулює розвиток моральних чеснот батьків, опікунів дітей.

         Держава

         Випускник як педагог не є байдужим до долі своєї держави. Він прагне присвятити своє християнське служіння на благо і розквіт держави, своєї і інших конфесій. Він виховує учнів у дусі патріотизму, демократизму, релігійної і етнічної толерантності.  Своїми справами бакалавр Християнської педагогіки доводить любов до рідної Батьківщини, народу його історії і культури. Прагне усвідомити і осмислити зв'язок церкви і держави у питаннях виховання молоді.

         Портрет випускника: знання, вміння та практичні навики

Загальноосвітні та комунікативні

 • Випускник націлений на продовження освіти (принаймні, шляхом самоосвіти) і володіє навиками розумової праці.
 • Здатний виражати свої думки рідною мовою як усно, так і письмово, доносячи їх до учнів, батьків, громадськості у доступній, переконливій і коректній формі.
 • Випускник орієнтується в основних нехристиянських світоглядах сучасності, що створює хорошу основу для благовістя людям, які притримуються цих світоглядів.

Біблійно-богословські

 • Випускник добре знайомий з Біблією. Знає зміст книг Писання, а також його культурний та історичний фон настільки, наскільки це необхідно для тлумачення уривку Біблії.
 • Знає основні принципи євангельського тлумачення Писання і застосовує їх під час самостійного вивчення Біблії та підготовки проповідей, уроків та ін.
 • Випускник має базові знання історії розвитку основних християнських доктрин. Розуміє складність і різноманітність християнського богослов’я і вміє пояснити та аргументувати власні богословські переконання.
 • Випускник розуміє суть Євангелії та місії Церкви щодо виконання Великого Доручення Христа. Усвідомлює необхідність соціально-культурної контекстуалізації та індивідуального підходу у благовісті.

Спеціальні

  • Випускник навчений вирішувати дослідницькі завдання, які орієнтовані на аналіз біблійної та богословської літератури.
  • Випускник володіє методами аналізу, синтезу, індукції і дедукції, що дуже допомагає йому у складанні планів уроків і  виховних заходів.
  • Володіє навиками в сфері проповіді та навчання; а також організації богослужінь, малих груп, молодіжних служінь та ін. прийнятною альтернативою для сестер є базові знання і навики в галузі дитячого, жіночого або соціального служіння.
  • Випускник володіє біблійними концепціями лідерства. Він проявляє навики християнського лідера; вміння служити людям і вести за собою.

ЧБС

вул.Героїв Майдану 246, м.Чернівці, Україна, 58013

тел: +38 050 374 35 17

        +38 067 374 99 74

e-mail: officechbs@gmail.com

Про ЧБС

 

Підписка

Для отримання останніх новин підпишіться, будь ласка.